06.05.2018թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Համբարձումը նոր լույսի ներքո» (Եփեսացիներին 4.7-14)