20.01.2019թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Լեռան քարոզը` Օրենքի հոգին» (Մատթևոս 5.27-30)