.
Վեր. Մկրդիչ Մելքոնյանի ողջույնի խոսքը eca.am-ի այցելուներին